Новини

ОПИСАНИЕ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.092-0695-C01
22.12.2020
22.12.2020
„ВАСИ“ ЕООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.092-0695-C01 Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 със сумата 30 070.15 лв., от които 25 559.63 лв.
европейско (85%) и 4 510.52 лв. национално съфинансиране (15%). Проектът е със срок 21.12.2020 г. - 21.03.2021 г.
В резултат на избухването на пандемията от COVID – 19 в България и по света, туризмът беше и все още е, най-засегнатият отрасъл с най-много забрани и рестрикции за упражняване на нормалната дейност на фирмите, които оперират в този отрасъл и спад от над 90%.
Като бенефициент по BG16RFOP002-2.092-0695-C01 Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, ВАСИ ЕООД с целесъобразност и икономичност изразходва средствата от 30 070.15 лева по проекта за покриване на част от текущите разходи на дружеството през периода на допустимост на разходите.