Новини


22.12.2020
ВАСИ“ ЕООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.092-0695-C01 Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент...
26.06.2020
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.073-1272-C01 - „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемия COVID – 19”